Informace o škole

Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Škola je typickou vesnickou málotřídkou s menším počtem žáků ve třídách, příjemným prostředím spíše rodinného charakteru, s nutností vzájemně si pomáhat. Máme 5 ročníků ve 3 třídách. 1. ročník bývá samostatný. Poskytujeme všeobecné vzdělávání ve všech oblastech, ale více času při výuce věnujeme tématům, u nichž je větší pravděpodobnost, že je žáci v reálném životě využijí – např. práce na počítači, matematický a finanční přehled, čtení s porozuměním apod. Obsah vzdělávání považujeme za prostředek k získání dovedností, které umožní žákům dobře obstát při studiu ve vyšších ročních i v životě. Umět vyhledávat informace a pracovat s nimi, řešit problémy, dávat poznatky do souvislosti, ale i citové prožitky a seznamování s etickými, estetickými a kulturními hodnotami.

Za smysluplnou činnost považujeme ve škole takovou činnost, při které se žák aktivně zapojuje a rozvíjí se, přemýšlí, tvoří, řeší problémy, diskutuje, aplikuje a prezentuje získané vědomosti. Neomezujeme se pouze na dobu vyučování, ale nabízíme dětem smysluplné činnosti i v jejich volném čase formou odpoledních kroužků, družiny, knihovny. K osobnostnímu rozvoji vedou činnosti zaměřené na rozlišování dobrého a zlého, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, schopnosti překonávat překážky, rozvoji tvořivého myšlení a k sebepoznání. Vztahy ve škole jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, které se podílejí na výchovně –, vzdělávacím procesu, tedy pracovníků školy, žáků, rodičů a veřejnosti. Vzájemná důvěra a úcta vede k efektivní práci. Uznávání pravidel a komunikace pozitivně rozvíjí osobnost žáků.

O přestávkách mohou děti pod dozorem vyběhnout na školní dvoreček a načerpat nové sily na trampolíně, pískovišti nebo jenom procházkou na čerstvém vzduchu. Odpoledne nabízíme široký výběr mimoškolních aktivit . Kroužek keramický, hudební, výtvarný, sportovní, taneční, Anglický jazyk. Ke škole patří prostorná tělocvična, kde nacházejí sportovní vyžití děti hlavně v zimním období.

Součástí školy je školní družina, která funguje ráno od 6:15 hod. do 15:30 hod. Školní jídelna a mateřská škola se nacházejí v druhé budově, vzdálené 10 minut chůze. V mateřské škole jsou nyní 2 třídy, druhá třída je umístěna v ZŠ. Velká společná místnost na hry, odpočinek a jídlo dětí splňuje všechny jejich nároky.  Před školkou je krásný velký dvůr na prolézání, kopání a ježdění na šlapacích autíčkách nebo koloběžkách. Přijďte se podívat!

Jedná se o příspěvkovou organizaci. Jejím zřizovatelem je obec Velká Jesenice.

IČO: 71010238
Ředitelka: Mgr. Šárka RohulánováSoučásti školy

Základní škola

Celkem  žáků: 45

I. třída: 1. ročník vyučuje Mgr. Lucie Macková –  11 žáků

II. třída: 2. a 3. ročník vyučuje Mgr. Lenka Fišerová – 18 žáků

III. třída: 4. a 5. ročník vyučuje Mgr. Šárka Rohulánová – 16 žáků

  • částečný úvazek (Aj, Čt, předmět Sp-Ped)
  • asistent pedagoga 4. ročník Linda Boušková
  • asistent pedagoga 5. ročník Lucie Bártová

Vychovatelka ve školní družině Monika Werner

Mateřská škola

1. třída: vyučující Mgr. Vladimíra Jarkovská,  Kateřina Stehnová – 22 dětí
2. třída: Bc. Pavlína Hanušová, Miroslava Koptová Dis. – 13 dětí,  umístěno v ZŠ.

Školní družina

Vychovatelka: Monika Werner

Školní jídelna

Vedoucí: Bc. Monika Franková

Kuchařky: Jana Hladíková-Naglová, Naďa Lukášková

Ostatní zaměstnanci

Účetní: Vladimír Uhnavý

Mzdová účetní: Ivana Šormová

Školnice: Jana Vondráčková, Jana Vacková

Topič: Josef Vondráček

 

Šablony EU

Kontakt na zaslání sad: Mgr. Šárka Rohulánová, tel.:731 414 788

Názvy sad: Český jazyk – pátý ročník, Numerace do pěti – první ročník, Čísla do sta – třetí ročník, Sčítání a odčítání do 20 – první ročník, Sčítání a odčítání do 100 s Machem a Šebestovou – druhý ročník, Čísla do 100 (anglický jazyk) – čtvrtý a pátý ročník

Čtenářská a informační gramotnost, Čtení v 1. ročníku, Slovesa a časy,
Tvrdé souhlásky, Prvouka 2. Ročník, Vyjmenovaná slova 3. Ročník, Vlastivěda 4. ročník,