Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ZŠ a MŠ Velká Jesenice, okres Náchod

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje koordinátor pro problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagog, školní metodik prevence.

Koordinátor pro vzdělávání žáků s SPU a žáků nadaných: Mgr. Šárka Rohulánová

Speciální pedagog: Mgr. Pavla Černá

Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Macková

Konzultace na základě předchozí domluvy na telefonních číslech:

731 414 788

 

Cíle:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou a poradenskou podporu učitelům i rodičům
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými

poradenskými zařízeními

Činnosti:        

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • reedukace dětí s SPU (hodiny spec.-ped. péče, pedagogické intervence)
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 • preventivní programy pro žáky

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

 

Koordinátor vzdělávání žáků s SPU a žáků nadaných

Mgr. Šárka Rohulánová

 1. vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost – navrhování následné péče, spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PLPP.
 2. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – zprostředkování diagnostiky v ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření.
 3. Shromažďování odborných zpráv o žácích, jejich zajišťování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a vedení písemných záznamů o činnosti.
 4. Vytyčení hlavních problémů žáka a stanovení plánu podpory – druhu, rozsahu, frekvence a trvání intervenční činnosti.
 5. Odborná pomoc a vytváření preventivních intervenčních programů při školním neúspěchu.
 6. Koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 7. Individuální konzultace pro žáky a zákonné zástupce – zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka (zákonnými zástupci).
 8. Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.
 9. Vedení písemné dokumentace o všech činnostech, shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Speciální pedagog

Mgr. Pavla Černá

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy – s PLPP, IVP, naplňováním podpůrných opatření.
 2. Spolupráce na vytvoření IVP nebo PLPP a průběžné vyhodnocování jejich účinnosti, dle potřeby provádění jejich úprav.
 3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně SVP, návrhy metod a forem práce se žáky.
 4. Individuální konzultace se zákonnými zástupci.
 5. Výuka předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence.
 6. Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním.

 

Metodik prevence

Mgr. Lucie Macková

 1. Koordinace a participace minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování – vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem problémových projevů, nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Poskytování poradenských služeb žákům s projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci (př. integrace žáků – cizinců), se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 7. Zajišťování nových informací o problematice projevů rizikového chování, o nabídkách programů a projektů a předávání těchto informací pedagogům školy.
 8. Vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatření.